Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Perron 61 Oosterheem

Dit beleidsplan is opgesteld in het kader van de ANBI en wordt jaarlijks geactualiseerd.

De Stichting is opgericht op 3 juli 2007 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 27303002 en is aangemerkt als ANBI. Het RSIN-nummer van de Stichting is: 8182.20.557.

Informatie over de Stichting wordt gepubliceerd op de website: http://www.stichtingperron61.nl/

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 4 leden, te weten;
1. J.Sonneveld, in de functie van voorzitter,
2. B. Oudijk, in de functie van penningmeester
3. A.Hak , in de functie van secretaris
4. G.L.C. van den Akker, in de functie als lid van het bestuur

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve van het wijkwerk in Oosterheem (gemeente Zoetermeer) en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk is. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleid
De stichting verwezenlijkt haar doelstelling overeenkomstig een meerjarig plan gericht op de volgende actiepunten:
• de activiteiten genoemd in de doelstelling zijn toebedeeld aan het bestuur van de Stichting Perron 61 Oosterheem.
• Promotie van het werk van het Perron;
• Het leggen en onderhouden van contacten met subsidie-verstrekkende instanties;
• Deelnemen in relevante netwerken in idieele projecten door bestuursleden.

Een nieuw beleidsplan voor de periode 2018-2021 is eind juni 2017 vastgesteld.

Fondsenwerving
De stichting verwerft haar middelen door:
• ontvangen van giften en donaties;
• aanvragen van subsidies en sponsorbijdragen;
• ontvangen erfstellingen of legaten
• organiseren en uitvoeren van fondsenwervende activiteiten.

Fondsenbeheer
De stichting heeft haar gelden in kas bij de ING. De stichting houdt geen groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. De kosten voor het werven van geld en beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden hun door de stichting vergoed.